Wednesday, November 23, 2011

Сургаал

Сургаал Д. Равжаа


Бусдын гэмийг намрын үүл мэт элбэг үзнэ, Өөрийн гэмийг нарийн тоосны төдий үз шинжилнэ.

Saturday, June 4, 2011

2010 оны шилдэг арван зүйл организм

Гамбир загас / Pancake Batfish