Танилцуулга

Монгол бичгийн холбогдолтой агуулга, мэдээ, сурах бичиг, зураг, дуу дүрс гэх мэтийг оруулна гэж найдаж байна. Нэгдэж нэгэн зүгт зориглон хөдөлбөл хүрэхгүй газар үгүй билээ.