Wednesday, November 23, 2011

Сургаал

Сургаал Д. Равжаа


Бусдын гэмийг намрын үүл мэт элбэг үзнэ, Өөрийн гэмийг нарийн тоосны төдий үз шинжилнэ.