Saturday, April 20, 2013

Монгол бичгийн зурлага

Татаж аваад харахгүй бол энэ доор гарч байгаа дэлгэцэнд зарим шугам, хүснэгт нь харагдахгүй байгаа юм шүү. татаж авах
Мөн арай өөр хувилбаруудыг эндээс олж үзээрэй

Монгол бичгийн зөв бичих толь бичиг

Монгол бичгийн зөв бичих толь бичиг, Я. Надмид, Улсын хэвлэлийн газар, Улаанбаатар хот 1990 он

Монгол бичгийн зөв бичих толь бичиг, Я. Надмид
Татах

Friday, April 19, 2013

Монгол бичгээр блогоо босоогоор бичих

Монгол бичгээр webkit ашиглан Google chrome, Safari хөтчүүд дээр босоогоор зүүнээс баруун тийш мөр шилжүүлэн бичих тухай.

Видео 1


Видео 2

Монгол бичгээр компьютерт бичих

Монгол бичгээр компьютерт яаж бичих вэ гэж их олон асуудаг. Харамсалтай нь энэ тухай системтэй тодорхой заавар хийх шаардлагатай байгаа боловч миний боломж, чадвар доройн улмаас ийм түр заавар хийлээ. Хожим илүү сайн илүү тодорхой заавар хийхийг хичээнэ ээ.Tuesday, April 16, 2013

Монгол бичгийн юникод фонтууд / Unicode Mongolian script fonts

Монгол бичгийн зарим юникод фонт цуглуулснаасаа хуваалцъя.фонтын файлуудыг нэгтгэн нэг .rar архив файл болгосон учраас зарим хүний компьютерт winrar программ ашиглаж задлах шаардлага гарч магадгүй.
--------------------------------------------------------
Мөнхгал компаний юникод биш фонтуудыг бас хэрэглэж болох юм. Эдгээр юникод биш тигээр Монгол бичгийг юникод төвшинд бүрэн дэмжээгүй фотошоп гэх мэт программуудад бичихэд тохиромжтой. Гэвч бичихийн тулд тусгай драйвер суулгаж тодорхой тохиргоо хийх шаардлага гарна.


Wednesday, April 3, 2013

Туршилт

Уншихдаа Google chrome ашиглаарай. Хэрвээ фонт нь танигдахгүй бол татаж авч суулгаад Google chrome-оо хаагаад дахин нээгэрэй.
Мас компьютерийн Google Chrome-д ингэж харагдаж байна
Доор оруулсан фонтуудаас таны компьютерт байхгүй тохиолдолд автоматаар Windows- ийн Mongolian Baiti фонтоор харагдах болно. 
ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ

Mongolian White фонтоор
МАС-ийн үйлдлийн системийн хувилбар
ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠴᠢᠭ᠌ᠢᠨᠡᠨ᠎ᠡ
ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠨᠣᠬᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ
ᠦᠳᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠴᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ
ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ
ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠮᠪᠠᠬᠤ ᠳᠤ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠵᠢᠷᠡᠪ
ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠ᠊᠂ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ᠃ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠲ ᠡᠴᠡ

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠒᠐᠑᠓ ᠣᠨ ᠤ ᠔ ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠓ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ